اگر ایمیل بررسی فایل ما برای شما ارسال شده از طریق این صفحه هزینه را پرداخت کنید

پرداخت

  • پرداخت بیعانه و شروع کار ترجمه . ( برای شروع کار ترجمه 50 درصد از مبلغ اعلام شده بابت ترجمه را واریز کنید .)