قبل از شروع کار با ما ، با مقررات و روند کار ما آشنا شوید . مقررات ثبت سفارش در وبسایت شریف ترجمه به شرح زیر است .